ตำราเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยองค์ความรู้ด้านภาษาศาสตร์ ศึกษาความรู้เกี่ยวกับภาษาศาสตร์ในแง่ระบบเสียง ระบบคำ ระบบวากยสัมพันธ์ และระบบความหมายที่สัมพันธ์กับการศึกษาภาษาไทย

                       เนื้อหาวิชาจำแนกออกเป็น 8 บท อธิบายลักษณะของภาษา ภาษาศาสตร์ ความเป็นมาของการศึกษาภาษาศาสตร์ สาขาย่อยของภาษาศาสตร์ ลักษณะของภาษาไทย และการศึกษาภาษาไทย สำหรับการศึกษาภาษาไทยจะพิจารณาด้านโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยระบบเสียง ระบบคำ และระบบวากยสัมพันธ์ ในตำรานี้กล่าวถึงแนวคิดที่ใช้ศึกษาภาษาไทย จำแนกออกเป็น 2 แนวทาง คือแนวหลักภาษา และแนวภาษาศาสตร์

                        ตำราเล่มนี้ได้สรุปสาระสำคัญไว้ส่วนท้ายของแต่ละบท รวมทั้งเสนอประเด็นบางส่วน อาทิ การเขียนสัทอักษร อนุพากษ์ไว้ในส่วนภาคผนวก เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้มากขึ้น

ชื่อหนังสือ : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย = Thai Linguistics.                                                                   
ผู้แต่ง : ณัฐวรรณ ชั่งใจ                                                                                                                        
เลขเรียกหนังสือ : THA2108 65173 ณ213 2566                                                                         
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)