ตำรากระบวนวิชา LAO 1001 ภาษาลาวพื้นฐาน 1 เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษาได้เข้าใจภาษาลาวในเวลาอันรวดเร็ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ตามความต้องการ  โดยมีแบบฝึกหัดท้ายบทท้ายบท มีบทหัดอ่าน หัดเขียน บทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คำศัพท์ทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่บ้าน เช่น การทักทาย การแนะนำ การเดินทาง การบอกเวลา และการซื้อของ  เป็นต้น

 ชื่อหนังสือ : ภาษาลาวพื้นฐาน 1 = FUNDAMENTAL LAO 1.                                                  
ผู้แต่ง : วิเชียร อำพนรักษ์                                                                                                   
เลขเรียกหนังสือ : LAO1001 62035 ว231 2562                                                                            
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)