ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ

หนังสือ “ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ” เป็นหนังสือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานล่ามในระดับธุรกิจพื้นฐาน จัดทำโดยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาภายในมี 8 บท ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติพร้อมเฉลยท้ายเล่ม และไฟล์เสียงประกอบ โดยผู้อ่านสามารถเข้าดูได้ที่ QR Code ของหน้าปกหนังสือร่วมเพื่อใช้เป็นคู่มือฝึกฝน และสร้างเสริมความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนเพื่อการล่ามในธุรกิจ = Chinese for business interpretation
ผู้แต่ง : กนกพร นุ่มทอง
เลขเรียกหนังสือ : PL1129.T5 ก15 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)