ตำราเล่มนี้จัดทำเพื่อเป็นตำราประจำกระบวนวิชา CHI3101 ภาษาจีนระดับกลาง 1 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาบังคับของนักศึกษาวิชาเอกและวิชาโทภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื้อหาของตำราเล่มนี้ เป็นการคัดเลือกบทความและดัดแปลงบทความที่ใช้ภาษาจีนกลางปัจจุบันที่มีความยากอยู่ในระดับกลาง คือ มีการใช้ภาษาหนังสือในการบรรยายความ เนื้อหาของบทความที่คัดเลือกมาจะสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมและทัศนคติของชาวจีนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในแต่ละบทจะประกอบด้วยสาระสำคัญ เนื้อหาบทความ หน่วยศัพท์ คำอธิบายการใช้ภาษาที่อยู่ในแต่ละบท โดยเน้นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนกลางทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน                            

ชื่อหนังสือ : ภาษาจีนระดับกลาง 1 =  INTERMEDIATE CHINESE.                                                          
ผู้แต่ง : สิริกมล สิริสัมพันธ์                                                                                                                  
เลขเรียกหนังสือ : CHI3101 66125 ส237 2566                                                                          
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)