พื้นที่สาธารณะ การออกแบบสำหรับทุกคนและสังคม

เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบชุมชนเมืองเบื้องต้น ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะ การสร้างความหลากหลายในพื้นที่ทางสังคมให้มีชีวิตชีวา และการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ผ่านเทคนิควิธีการออกแบบทางกายภาพ โดยนำเสนอตัวอย่างงานการสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะที่มีความน่าสนใจ ทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน พร้อมภาพประกอบที่จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่สาธารณะมากยิ่งขึ้น

ชื่อหนังสือ : พื้นที่สาธารณะ การออกแบบสำหรับทุกคนและสังคม
ผู้แต่ง : พู่กัน สายด้วง
เลขเรียกหนังสือ : NA9053.S6 พ241 2565
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)