ตำราเรียนวิชาการจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนใช้ประกอบการเรียน โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยสภาวะสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม ศึกษาปัญหาสังคมต่างๆ เกี่ยวกับความยากจน การมีงานทำและการมีรายได้ พฤติกรรมการเบี่ยงเบน ยาเสพติด การก่ออาชญากรรม การขายบริการทางเพศ และรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ชื่อหนังสือ : ปัญหาสังคม
ผู้แต่ง : อุดมพร ชั้นไพบูลย์
เลขเรียกหนังสือ : SOC2065 64121 อ244 2564
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)