ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) : CU eLibrary

CU e-Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้บริการ e-Book ด้านวิชาการและตำราเรียนมากมาย ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา อาทิ กฏหมาย ภาษาศาสตร์ ปรัชญา จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ ฯลฯ รองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา แท็บแล็ต สมาร์ทโฟน ทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://elibrary-rulibrary.cu-elibrary.com/