ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน

หนังสือซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของมณฑลซานตง เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซานตงในยุคสมัยใหม่ การค้าขาย เศรษฐกิจ เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับซานตง คนที่มีชื่อเสียงและเสน่ห์อาหารซานตง อีก 6 บทจะเป็นส่วนของบทความของนักวิชาการด้านจีนศึกษา 6 ท่าน ที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมณฑลซานตง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และความสำคัญทางจิตวิญญาณ โดยจะเกี่ยวข้องกับซานตงทั้งทางตรงและทางอ้อม

ชื่อหนังสือ : ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน.
ผู้แต่ง : ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์.
เลขเรียกหนังสือ : DS 793.S4  ซ224  2566                                                                                              
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)