ตำราเรียนวิชาจิตวิทยาทั่วไป PSY1001 เป็นวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจพฤติกรรมต่าง ๆ ของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่น การปรับตัว และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 บท โดยในบทที่ 1 เป็นการแนะนำวิชาพร้อมวิธีการศึกษาหาความรู้ทางจิตวิทยา บทที่ 2, 3, 4 และ5 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาพื้นฐานของร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ บทที่ 6, 7, 8 และ9 กล่าวถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ในด้านการเรียนรู้ การจูงใจ และอารมณ์ บทที่ 10, 11 และ12 เกี่ยวกับความเข้าใจในเรื่องความแตกต่างทางบุคลิกภาพ ตลอดจนสติปัญญา และการปรับตัว บทที่ 13 เป็นการสรุปความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กับสังคม

ชื่อหนังสือ : จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology     
ผู้แต่ง : มุกดา ศรียงค์                                                                                               
เลขเรียกหนังสือ : PSY1001 62164 จ234 2562                                                                            
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)