ก่อนอาทิตย์อัสดง: “สู่เส้นทางตำบลเพื่อสังคมสูงวัยในทศวรรษใหม่”

เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปเหมือนสายลมเปลี่ยนทิศ จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกันก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนประเทศไปได้ด้วย เนื่องจากการพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย เป็นประเด็นที่ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมหลายมิติ เกี่ยวข้องกับประชากรทุกกลุ่มวัย และการจะขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายได้นั้นไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกลไกการสร้างงานในทุกมิติมีความแตกต่างหลากหลาย จึงต้องอาศัยองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน จำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่มีทั้งเครื่องมือ องค์ความรู้ และงบประมาณมาช่วยกัน หนังสือเล่มนี้มุ่งอภิปรายถึงแนวคิดเบื้องต้นและความครอบคลุมของระบบรองรับสังคมสูงวัยจากมุมมองต่างๆ มีการรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบูรณาการ รองรับสังคมสูงวัยระดับพื้นที่  ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปที่ผ่านมา รวมทั้งข้อเสนอต่อการพัฒนานโยบายการบูรณาการการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยในพื้นที่ระดับตำบลในประเด็นต่างๆ

ชื่อหนังสือ : ก่อนอาทิตย์อัสดง: “สู่เส้นทางตำบลเพื่อสังคมสูงวัยในทศวรรษใหม่”
ผู้แต่ง : นงลักษณ์ ยอดมงคล
เลขเรียกหนังสือ :  HG1064 .T5 น12 2566
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :  ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)