การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนมิถุนายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2566)

ประกาศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน  ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ