การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนเมษายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 2566

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ดังนี้

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
วันจันทร์-ศุกร์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 4, 5 และ 17 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6, 7 และ 14 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

สำนักหอสมุดกลาง หัวหมาก
วันจันทร์-ศุกร์
              • อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
              • อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 4, 5 และ 17 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์
              • อาคาร 1 – 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6, 7 และ 14 พฤษภาคม 2566 ปิดบริการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ