การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนเมษายน 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2566

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนเมษายน 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนเมษายน 2566 ดังนี้

          1. วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น. (เว้น วันพุธที่ 12 เมษายน เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. และวันจันทร์ที่ 17 เมษายน ปิดบริการ)

          2. วันเสาร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. (เว้น วันเสาร์ที่ 15 เมษายน ปิดบริการ)

          3. วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (วันที่ 6 และวันที่ 13-17) ปิดบริการ

ทั้งนี้ รวมถึงห้องสมุดวิทยาเขตบางนาด้วย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน