การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนมีนาคม 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ดังนี้

1. สำนักหอสมุดกลาง
วันจันทร์-วันศุกร์
              • วันที่ 1-27 มีนาคม 2566
                    – อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
                    – อาคาร 2 และ 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              • วันที่ 28-31 มีนาคม 2566
                    – อาคาร 1 – 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
วันเสาร์-อาทิตย์
                    – อาคาร 1 – 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

2. ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา
วันจันทร์-วันศุกร์
              – เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
              ○ ยกเว้น วันที่ 6 มีนาคม 2566 ปิดบริการ
วันเสาร์-อาทิตย์
              – เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน