การเปิด-ปิด ให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.ค. 2566)

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การเปิด-ปิด การให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

การให้บริการแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ดังนี้

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

วันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ

วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักหอสมุดกลาง

วันจันทร์-วันศุกร์

              วันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.
    ยกเว้น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปิดบริการ
              วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566    เปิดให้บริการ เวลา 8.30-11.30 น.
              วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566    ปิดพื้นที่ให้บริการ
              วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566    อาคาร 1 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-19.30 น.
    อาคาร 2 และอาคาร 3 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-18.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ ปิดบริการ
ยกเว้น วันเสาร์ที่ 4 และ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น.

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน