การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย

                ตำราเรียนวิชาการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย Local Administration with Thai Wisdom เป็นวิชาต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของแนวคิด วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาระหว่างภูมิปัญญาไทย กับการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท โดยบทที่ 1 ได้นำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา บทที่ 2 และบทที่ 3 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาที่ได้รวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัย บทที่ 4 และบทที่ 5 เป็นการนำเสนอ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานสำคัญของระบบการอยู่ร่วมกันในสังคม บทที่ 6 ถึง บทที่ 9 เป็นเนื้อหาที่กล่าวถึงหน้าที่การบริหารงานท้องถิ่น และบทที่ 10 กล่าวถึงเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารงานท้องถิ่น

ชื่อหนังสือ :  การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย
ผู้แต่ง : พีระพงศ์ ภักคีรี
เลขเรียกหนังสือ : POL4384 63092 พ237 2563
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 3 (ตำราเรียน)