กระบวนทัศน์ใหม่….การพัฒนาองค์การ

หนังสือเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่….การพัฒนาองค์การ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การสมัยใหม่อย่างครบวงจรทั้งในด้านของกรอบแนวคิด เทคนิค และกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับปัจเจกชน ระดับทีม และระดับองค์กร โดยจะทำให้ผู้อ่านฝึกหัดการคิด และการวางแผนการบริหารงานและหน่วยงานในองค์รวมอย่างผู้บริหาร สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการการเรียน และการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อหนังสือ :   กระบวนทัศน์ใหม่….การพัฒนาองค์การ
ผู้แต่ง : ประยงค์ เต็มชวาลา
เลขเรียกหนังสือ : HD58 .8 ป1714 2563
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ชั้น 2 (หนังสือทั่วไป)