การสมัครสมาชิก

  • การสมัครเป็นสมาชิก ติดต่อได้ที่ หน่วยบริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 โดยนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม)           
– บัตรประจำตัวนักศึกษา / นักเรียน
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ใบเสร็จชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน                         
 
อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย                                 
– บัตรแสดงตนที่มหาวิทยาลัยออกให้
– บัตรสมาชิกห้องสมุดจะหมดอายุตามบัตรข้าราชการ
– บัตรลูกจ้างหรือหนังสือสัญญาจ้าง ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

  • นักศึกษา และนักเรียนต้องต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา
  • สิทธิประโยชน์ของสมาชิก : สามารถยืมทรัพยากรของสำนักหอสมุดกลางได้ ตามระเบียบการยืม-คืน
  • บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้
  • บริการบางส่วนที่จัดไว้เฉพาะ ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามระเบียบค่าธรรมเนียมการใช้บริการ