ข้อปฏิบัติและหน้าที่

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการ

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

เพื่อให้การดำเนินการของสำนักหอสมุดกลาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14.2 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534 จึงกำหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ใช้บริการ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

 1. ) ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย สำรวมกิริยาวาจา และปฏิบัติตนมิให้เป็นที่รบกวนผู้อื่น
 2. ) ต้องแสดงหลักฐาน บัตรนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้
 3. ) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องใช้ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ให้โดยเฉพาะและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
 4. ) ดูแล ระมัดระวัง รักษาทรัพย์สินและของมีค่าส่วนตัวที่นำเข้าสำนักหอสมุดกลาง หากสูญหายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนั้น ให้ความสูญหายหรือเสียหายแห่งทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
 5. ) ให้ใช้เครื่องมือสื่อสารเฉพาะในบริเวณที่กำหนด หรือมิให้เกิดเสียงดังหรือมีพฤติการณ์รบกวนผู้อื่น
 6. ) การชาร์จแบตเตอรี่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ที่ใช้ในการค้นคว้าเพื่อการศึกษา ให้ใช้เฉพาะในบริเวณที่กำหนด
 7. ) ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือ สิ่งของ หรือกระเป๋าทุกครั้งที่ขอทำการตรวจค้น

 

ข้อ 2 ข้อห้ามในการใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง

 1. ) ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำนักหอสมุดกลาง
 2. ) ห้ามสูบบุหรี่ เล่นการพนัน ภายในสำนักหอสมุดกลาง
 3. ) ห้ามตัด ฉีก ทำลาย หรือทำให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางเสียหายหรือเสื่อมสภาพ
 4. ) ห้ามจองที่นั่ง
 5. ) ห้ามนำทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางออกไปภายนอก โดยมิได้ยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมชัย อวเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

  • ผู้ใช้บริการสำนักหอสมุดกลาง มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง ผู้ทำหน้าที่แทน หรือบรรณารักษ์ มีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามข้อ 12 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ. 2534

 

  • ผู้ประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางจะต้องเป็นสมาชิก ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหอสมุดกลางกำหนด โดยผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกไว้เป็นหลักฐาน
   สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเป็นสมาชิกได้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคสุดท้าย ที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น และจะถือว่าเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องมีบัตรสมาชิก

 

  • สมาชิกมีหน้าที่ต้องเก็บรักษาบัตรสมาชิกให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ กรณีบัตรชำรุดจากการใช้งาน หรือเหตุสุดวิสัย สำนักหอสมุดกลาง จะออกบัตรให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากบัตรชำรุดจากกรณีอื่น หรือ สูญหาย จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรใหม่ 100 บาท

 

  • ผู้ยืมต้องรับผิดชอบในความชำรุดเสียหาย หรือ สูญหายของทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไปทุกกรณี นับตั้งแต่เวลาที่ยืมออกจากสำนักหอสมุดกลาง จนกระทั่งถึงเวลาส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ และให้เป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่จะต้องตรวจสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนที่จะยืมออกนอกสำนักหอสมุดกลาง

 

  • ในขณะที่ทรัพยากรสารสนเทศอยู่ในความครอบครองของผู้ยืม ผู้ยืมต้องรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   1. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดสูญหาย ด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ยืมต้องชำระค่าซ่อมตามที่สำนักหอสมุดกลางเห็นสมควร
   2. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมได้ หรือ สูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อทรัพยากรสารสนเทศเนื้อหาเดียวกัน บวกค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาทมาชดใช้ หากไม่มีจำหน่าย ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อย 5 เท่า ของราคาปัจจุบันของทรัพยากรสารสนเทศนั้น บวกกับ ค่าใช้จ่ายค่าบริการจัดเตรียมชิ้นละ 100 บาท

   กรณีที่ไม่สามารถหาราคาปัจจุบันของสารสนเทศนั้นได้ ให้สำนักหอสมุดกลาง กำหนดราคาได้เองตามความเหมาะสม

 

  • ทรัพยากรสารสนเทศที่เคยแจ้งหายไว้ หากได้พบในภายหลัง ก็ยังคงถือว่าเป็นสมบัติของสำนักหอสมุดกลาง

 

 • ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศตามกำหนดเวลาให้ยืม หากส่งคืนเกินกว่ากำหนดเวลา จะต้องชำระค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด