ระเบียบการยืม-คืน

  • ทรัพยากรสารสนเทศอื่น ที่สำนักหอสมุดกลางให้ยืมได้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ฝ่ายบริการสารสนเทศกำหนด
  • การยืมทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง ผู้ใช้บริการต้องมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมบัตรประจำตัว
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการยืม ผู้ยืมสามารถยืมต่อได้อีก 1 ครั้ง เท่ากำหนดระยะเวลาที่ตนเองมีสิทธิ์ยืม
  • กรณีที่ผู้ยืมมีสิทธิ์ยืมได้มากกว่า 1 สถานภาพ ให้ใช้สิทธิ์ยืมได้เพียงสถานภาพเดียว