ค่าธรรมเนียม

1. ค่าปรับ กรณียืมทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนดส่ง

ผู้ยืมต้องเสียค่าปรับ วันละ 3 บาท/ชิ้น/วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง

2. ค่าปรับ กรณีหนังสือหาย

ผู้ยืมต้องซื้อหนังสือเนื้อหาเดียวกันมาชดใช้ และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่ม
หรือหากหาซื้อไม่ได้ ต้องเสียค่าปรับ 5 เท่าของราคาหนังสือ และเสียค่าจัดเตรียม 100 บาท/เล่ม

3. ค่าบริการสืบค้น และค่าพิมพ์ข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล
  นักเรียน นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Print Laser (ขาว-ดำ) แผ่นละ 2 บาท
 • CD แผ่นละ 20 บาท
4. ค่าพิมพ์ภาพจากไมโครฟิล์ม
  นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • กระดาษ A4 แผ่นละ 3 บาท
 • กระดาษ A3 แผ่นละ 5 บาท
  บุคคลทั่วไป

 • กระดาษ A4 แผ่นละ 5 บาท
 • กระดาษ A3 แผ่นละ 10 บาท
5. การบริการแก่ทางราชการภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ให้คิดค่าบริการจากงบประมาณของส่วนราชการที่ขอ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ ระดับคณบดี ผู้อำนวยการ หรือ รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามขอรับบริการ

6. การสืบค้นสารสนเทศในลักษณะอื่น ที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงกับ ข้อ 3

คิดค่าบริการในอัตราเดียวกับ ข้อ 3 โดยอนุโลม

7. ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก หากประสงค์จะเข้าใช้บริการของสำนักฯ ในส่วนที่จัดไว้เฉพาะ
จะต้องเสียค่าธรรมเนียม การบริการ ดังนี้

 • นักเรียน วันละ 10 บาท
 • นักศึกษาและบุคคลทั่วไป วันละ 20 บาท

ทั้งนี้ ยกเว้นกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียนโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง