บอร์ดเกม

Board Game Station

บอร์ดเกม (Board Game) เป็นสื่อการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ช่วยเพิ่มการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การตัดสินใจ รวมถึงการสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์ ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาจึงเปิดให้บริการบอร์ดเกม เพื่อเป็นสื่อสำหรับการศึกษาและให้ความบันเทิงแก่นักศึกษา โดยมีบอร์ดเกมให้บริการ จำนวนกว่า 10 รายการ

ระเบียบการยืม – คืน บอร์ดเกม
– ติดต่อยืม – คืน ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ Information ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
– ผู้ใช้บริการต้องมีจำนวน 2 คนขึ้นไป
– ยืม 1 เกม/กลุ่ม
– ตรวจนับอุปกรณ์บอร์ดเกมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ เคาน์เตอร์บริการ Information ชั้น 1ก่อนส่งคืนทุกครั้ง
– ยืมเล่นภายในห้องสมุดเท่านั้น (ห้อง Board Game Station) และต้องทำการคืนภายในวันที่ยืม

อัตราค่าปรับ
บอร์ดเกมนับเป็นทรัพยากรของห้องสมุด กรณีชำรุดหรือสูญหาย ให้ชดใช้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการใช้สำนักหอสมุดกลาง พ.ศ.2554