News & Updates

RECOMMENDED BOOK

19
Mar

อร่อยสี่ภาค : รวมเมนูเด็ดยอดนิยมจากสี่ภาคของประเทศไทย

                คนไทยส่วนใหญ่นิยมนำวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นของตนมาทำอาหาร เช่นสัตว์และพืชผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหาร ดังนั้นวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละภาคจึงแตกต่างกันออกไป เราจึงแบ่งอาหารไทยออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ภาคกลาง ภาคใต้ อาหารแต่ละภาคจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของรสชาติ เช่น ภาคอีสานรสชาติแซบนัว ภาคใต้รสชาติจัดจ้านด้วยเครื่องแกง เป็นต้น ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะนี้ทำให้อาหารแต่ละภาคโดดเด่นและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย หนังสือเล่มนี้คัดสรรเอาอาหารที่เป็นที่นิยมของแต่ละภาคมารวมไว้ รวมถึงอธิบายส่วนผสม วิธีการปรุง เพื่อให้เข้าใจง่าย...
19
Mar

อาหารทำงานอย่างไร

อาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกๆ ในการดำรงชีวิตสำหรับมนุษย์  หากมนุษย์ขาดอาหารหรือกินไม่ครบตามหลักของสารอาหารจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงไปในที่สุด หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือให้ผู้อ่านได้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของอาหารและหลักโภชนาการ โดยแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์อาหาร พื้นฐานแห่งอาหาร การเก็บรักษาและการปรุงอาหาร ชนิดของอาหาร เครื่องดื่มต่างๆ แบบแผนการรับประทานอาหาร อาหารและสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาเข้าใจง่ายและมีภาพประกอบ กราฟิกที่สวยงาม ในแต่ละหัวข้อจะมีเกร็ดความรู้ ข้อคำถามพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจในเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้และได้ประโยชน์สูงสุดจากการอ่าน ชื่อหนังสือ : อาหารทำงานอย่างไร.ผู้แต่ง :...
19
Mar

ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยดาต้า

                เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีความหลากหลายมากขึ้น มีเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเข้ามาช่วย หากจะถามว่า เราจะทำอย่างไรให้ใช้เครื่องมือในการจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งบ่อยครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ข้อมูลที่มีอยู่กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าอย่างที่ผู้บริหารได้ตั้งใจไว้ นั่นเป็นเพราะเราขาดความสามารถในการตัดสินใจจากข้อมูล ซึ่งเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหาหรือเป้าหมายของการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ไปจนถึงการตัดสินใจว่าต้องทำอย่างไรที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตีความออกมาอย่างถี่ถ้วนรอบด้าน              Data decision making  ตัดสินใจไม่พลาด มองเฉียบขาดด้วยdata เล่มนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาทักษะในการตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติการ หรือเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันของผู้อ่านก็ได้เช่นกัน...
19
Mar

การสืบสวนและสอบสวน

                      ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายวิชาการสืบสวนและสอบสวน โดยเป็นลักษณะของหนังสืออ่านประกอบ โดยให้ความรู้ในตัวบทกฎหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับวิชาสืบสวนและสอบสวนเพิ่มเติม และกว้างขวางขึ้น             เนื้อหาประกอบด้วยตัวบทกฎหมายที่สำคัญ  คำอธิบายพร้อมด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งเก่าและใหม่ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 บท                              บทที่ 1  การสืบสวนคดีอาญา                               บทที่ 2  การสอบสวนคดีอาญา                              บทที่ 3 ...
27
Jan

อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

        มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สั่งสมและสืบทอดมาถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่น มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประเภทอาหารและโภชนาการที่ขึ้นทะเบียนสาขานี้เรียบร้อยแล้วมียี่สิบกว่ารายการ เป็นตัวแทนวัฒนธรรมของประเทศไทย เช่น ต้มยำกุ้ง ผัดไทย สำรับอาหารไทย และอีก 1 รายการเป็นประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือข้าวหอมมะลิ อาหารขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำอาหารที่โดดเด่นของไทย และเป็นที่นิยมไปทั่วโลกไว้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เพื่อให้อัตลักษณ์และคงภูมิปัญญาที่เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมของชาติ ประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบไป ชื่อหนังสือ : อาหารขึ้นทะเบียน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ.                             ผู้แต่ง : ศรีสมร...
27
Jan

PDPA for recruitment : หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการ implement PDPA ในงาน recruitment & selection

                หนังสือ PDPA for Recruitment หลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการ implement PDPA ในงาน recruitment & selection ได้นำเสนอหลักกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับ Recruiter ที่ควรรู้ และการนำ Implement PDPA ไปใช้ในงาน HR...
27
Jan

ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน

หนังสือซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวของมณฑลซานตง เป็นแหล่งวัฒนธรรมสมัยหินใหม่ของประเทศจีน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ซานตงในยุคสมัยใหม่ การค้าขาย เศรษฐกิจ เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับซานตง คนที่มีชื่อเสียงและเสน่ห์อาหารซานตง อีก 6 บทจะเป็นส่วนของบทความของนักวิชาการด้านจีนศึกษา 6 ท่าน ที่ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมณฑลซานตง ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ ปรัชญา และความสำคัญทางจิตวิญญาณ โดยจะเกี่ยวข้องกับซานตงทั้งทางตรงและทางอ้อม ชื่อหนังสือ : ซานตงในประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีน.ผู้แต่ง...
27
Jan

การบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย

                ตำราเรียนวิชาการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย Local Administration with Thai Wisdom เป็นวิชาต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของแนวคิด วิวัฒนาการ และแนวทางการพัฒนาระหว่างภูมิปัญญาไทย กับการบริหารงานท้องถิ่น โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 10 บท โดยบทที่ 1 ได้นำเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับภูมิปัญญา บทที่ 2 และบทที่ 3 ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภูมิปัญญาที่ได้รวบรวมจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัย...
1 2 3 10