ห้องฉายวิดีทัศน์

ห้องฉายวิดีทัศน์

การให้บริการห้องฉายวีดิทัศน์ ประกอบด้วยสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ เช่น DVD สารคดี ภาพยนตร์ ฯลฯ โดยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาประชาสัมพันธ์การให้บริการเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความผ่อนคลาย ลดความตึงเครียดจากการอ่านตำราหรือหนังสือต่าง ๆ ในห้องสมุด สร้างความบันเทิงและเพลิดเพลินที่ดีต่อการเข้ามาใช้บริการที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด