การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ เดือน ก.พ. 66

ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การคืนหนังสือในช่วงปิดพื้นที่การให้บริการเป็นกรณีพิเศษ

ตามที่ สำนักหอสมุดกลาง ได้มีประกาศปิดพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นกรณีพิเศษไปแล้วนั้น เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกผู้ใช้บริการ สำนักหอสมุดกลาง จึงมีมาตรการ ดังนี้

1. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืน ตั้งแต่วันที่ 8-10 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 13 ก.พ. 2566 โดยไม่เสียค่าปรับ (ทั้งที่สำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดวิทยาเขตบางนา)

2. สมาชิกห้องสมุดที่ยืมหนังสือและมีกำหนดส่งคืนในวันที่ 21 ก.พ. 2566 สามารถนำหนังสือมาคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริเวณหน้าอาคารสำนักหอสมุดกลาง (หัวหมาก) หรือนำมาคืนในวันที่ 27 ก.พ. 2556 โดยไม่เสียค่าปรับ (เฉพาะสำนักหอสมุดกลาง)

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ